PIERWSZY MANDAT NOWYM AUTEM #VLOG 227

Sex: 
Female
Spayed/Neutered: 
Unknown
Age: 
ashleycrask@azclip.net
Breed: 
ashleycrask@azclip.net
Color(s): 
ashleycrask@azclip.net
Reason for adoption: 
ashleycrask@azclip.net
<a href=https://mryuriyy.pleyes.info/pierwszy-mandat-nowym-autem-vlog-227/nYuAjmXIhanTh38><img src="https://i.ytimg.com/vi/7XHW3ePvpWI/hqdefault.jpg"></a> PIERWSZY MANDAT NOWYM AUTEM 😒 <a href=https://mryuriyy.pleyes.info/pierwszy-mandat-nowym-autem-vlog-227/nYuAjmXIhanTh38>#VLOG</a> 227
Owner's name: 
Ashleydog
City: 
Kaduna
State: 
Washington